Willy Pogany
1882 ~ 1955

The Rubaiyat of Omar Khayyam
Published by David McKay ~ 1942